Εμπειρία, επαγγελματισμός ! 

Για άδεια Πολιτικού Γάμου

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες απαιτούνται :

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας – εκτός των γεννήσεων που έχουν γίνει στο εξωτερικό).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) όπου δηλώνεται ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.

4. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).

5. Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € από Δ.Ο.Υ. ή Κ.Ε.Π.

6. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).

7. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

8. Δελτίο ταυτότητας.

9. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού). (Θα πρέπει να αποδεικνύεται η εγκατάσταση στο Δήμο Ρεθύμνης).

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 

Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία

ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου).

Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα